"ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานพยาบาลแอมด้า ขอแนะนําหนังสือและวีดีโอฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของแม่และเด็กสําหรับชาวต่างชาติ"

"ตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเลี้ยงดูบุตรเพื่อความสบายใจ" ในการคลอดบุตรที่ประเทศญี่ปุ่น
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานพยาบาลแอมด้า ขอแนะนําหนังสือและวีดีโอฉบับสมบูรณ์ เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพของแม่และเด็กสําหรับชาวต่างชาติ


เป็นหนังสือและวีดีโอที่จัดทําขึ้น สําหรับชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะจุดประสงค์ เพื่อช่วยลดปัญหาในการคลอด และการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาด้านการสื่อภาษา หรือ ปัญหาด้านเชื้อชาติ สัญชาติที่แตกต่างกัน รวมทั้ง มีเจตนาให้เด็กที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นทุกคน สามารถเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป
เป็นหนังสือและวีดีโอที่จัดทําขึ้น สําหรับชาวต่างชาติ ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น โดยเฉพาะจุดประสงค์ เพื่อช่วยลดปัญหาในการคลอด และการเลี้ยงดูบุตร ซึ่งอาจจะเกิดจากปัญหาด้านการสื่อภาษา หรือ ปัญหาด้านเชื้อชาติ สัญชาติที่แตกต่างกัน รวมทั้ง มีเจตนาให้เด็กที่เกิดในประเทศญี่ปุ่นทุกคน สามารถเติบโตมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ต่อไป วีดีโอ (ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/จีน/เกาหลี/ไทย/เวียดนาม – ความยาว 30 นาที) เป็นวีดีโอม้วนแรกในญี่ปุ่น ที่มีการรวมข้อมูลที่จําเป็นสําหรับชาวต่างชาติ ในการคลอดและการเลี้ยงดูบุตรในญี่ปุ่น กํากับโดย คุณ เคนจิ อะโออิเคะ ควบคุมและให้คําปรึกษาทางด้านการแพทย์โดย แพทย์หญิง คาโต ฮารุโคะ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลฮันนันจูโอ แผนกสูตินารีเวช ร่วมกับ แพทย์หญิง มิยาจิ นาโอะโคะ ตัวแทนศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานพยาบาลแอมด้าประจําเขตคังไซปริญญาเอกแพทย์ศาสคร์บัณฑิต บทและโครงเรื่องโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานพยาบาลแอมด้า โดยจัดจําหน่ายแยกแต่ละภาษา ในราคาม้วนละ 3,000 เยน หรือแบบรวมเป็นชุด 8 ม้วน 8 ภาษา ราคา 20,400 เยน (ไม่รวมค่าภาษีและค่าขนส่ง) (ฉบับภาษาสเปน โปรตุเกส จีน เกาหลี ไทย เวียตนาม ญี่ปุ่น) ได้ลดราคาลงเหลือเพียง ม้วนละ 1575 เยนเท่านั้น (DVD ฉบับภาษาอังกฤษ ยังคงราคา 3150 เยน (รวมภาษี) เท่าเดิม ชุดรวม8ภาษา (รวม DVD ฉบับภาษาอังกฤษ)ราคาชุดละ 14,175เยน สำหรับผู้ที่สนใจและต้องการจะเป็นเจ้าของ กรุณาพิจารณาสั่งซื้อในโอกาสนี้ หนังสือ (ภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ/สเปน/โปรตุเกส/จีน/เกาหลี/ไทย/เวียดนาม - ทุกภาษาจะมีคําอธิบายด้วยภาษาญี่ปุ่นควบคู่ไปด้วย - ขนาดของเล่ม A4, ความยาว 50 หน้า) เป็นหนังสือที่รวบรวมข้อควรระวัง และ การเตรียมตัว ระหว่างตั้งครรภ์ตอนคลอดบุตรหลังคลอดบุตร รวมถึงการเลี้ยงดูบุตร ตลอดถึง ระบบของการประกันสุขภาพแม่และเด็ก กรุณาใช้ประกอบกับวีดีโอ อนึ่ง เพื่อที่จะสามารถแก้ไข ถอดใส่เพิ่มเติมข้อมูลในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น ได้มีการจัดรวมทุกๆภาษา ไว้ในเล่มเดียวกันในลักษณะ Binder เรียบเรียงโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานพยาบาลแอมด้า ราคาจําหน่าย - แบบแยกแต่ละภาษา ราคา 1,200 เยน - แบบรวมทั้ง 8 ภาษา (Binder) ชุดละ 8,500 เยน (ไม่รวมค่าภาษีและค่าขนส่ง) สนับสนุนโดย สํานักงานสวัสดิการสังคมและสมาคมแพทย์ แผนก เงินช่วยเหลือหลังคลอด ติดต่อ-สอบถามและสั่งซื้อได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร สถานพยาบาลแอมด้า ศูนย์ประจํากรุงโตเกียว โทร 03-5285-8086 โฮมเพจ